Wykorzystujemy pliki cookies do poprawnego działania serwisu internetowego, oraz ulepszania jego funkcjonowania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.
Regulamin

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Kulturownia.pl

2. Oferta Portalu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką kulturalną.

3. Przedstawione w serwisie informacje, opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów.

4. Do korzystania z Portalu niezbędne jest połączenie z siecią Internet, urządzenie umożliwiające korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarka stron internetowych.

5. Każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z zapisami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2

DEFINICJE


1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zamieszczony na stronie www.kulturownia.pl

2. Portal – oznacza stronę internetową o charakterze informacyjno – reklamowym, prowadzoną przez Wydawcę, wraz z jej zawartością.

3. Wydawca – oznacza administratora Portalu – Kulturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.

5. Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy w Portalu.

6. Newsletter – oznacza elektroniczną formę biuletynu rozsyłaną za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 3

KORZYSTANIE Z PORTALU


1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego Użytkownika.

2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Wydawcy problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

3. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabrania się umieszczania w Portalu treści:

a) sprzecznych z prawem;

b) naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe;

c) uznawanych za wulgarne lub obelżywe;

d) naruszających prawa osób trzecich;

e) zawierających adresy www lub odnośniki prowadzące do stron internetowych niebędących serwisami kulturownia.pl lub jej partnerów handlowych.

4. Treści zabronione będą niezwłocznie usuwane przez Wydawcę.

5. Użytkownik dodając informacje w Portalu wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Wydawcę w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

6. Użytkownik może dodawać komentarze do zamieszczanych w Portalu informacji.

7. Informacje oraz komentarze dodawane przez Użytkownika mogą być moderowane przez Wydawcę.

8. Wszelkie informacje i komentarze umieszczane przez Użytkowników są wyłącznie opiniami ich autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

9. Portal oferuje usługę rozsyłania Użytkownikowi Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

10. Subskrybując Newsletter Użytkownik zgadza się na przesyłanie przez Wydawcę treści o charakterze marketingowym i reklamowym.

 

§ 4

REGULAMIN KONKURSÓW


1. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu.

2. Każde zgłoszenie musi zostać wysłane na adres podany w treści konkursu i zawierać imię, nazwisko adres oraz miejscowość zamieszkania Użytkownika.

3. Każdy Użytkownik Portalu może przesłać do danego konkursu tylko jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń przez Użytkownika, brane pod uwagę będzie tylko pierwsze.

4. Rozwiązanie konkursu wraz z listą laureatów zostanie opublikowane na łamach Portalu. Dodatkowo każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail z którego zostało przysłane zgłoszenie. Nagrody wysyłane są w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku braku odpowiedzi na zawarte w wiadomości wysłanej na adres e-mail instrukcje, w ciągu 30 dni od daty wysłania nagroda przepada. Termin ten może ulec skróceniu jeżeli nagrodę stanowią bilety na imprezy kulturalne. Wówczas nagroda przepada w dniu wydarzenia z którym powiązana jest nagroda.

5. Wygrana nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przewidziana w konkursie lub na jej równowartość pieniężną.

6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (DZ.U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzilaności za trudności z realizacją konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

§ 5

REKLAMA


1. Złożenie zamówienia na publikację ogłoszenia reklamowego oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku usług zamieszczonym na Portalu.

2. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi Zleceniodawca.

3. Materiały do publikacji muszą zostać dostarczone do siedziby Wydawcy stosownie do zasad określonych w Cenniku usług reklamowych zamieszczonym na Portalu.

4. W przypadku błędów w treści reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę do Wydawcy, Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia poprawionej reklamy z zachowaniem terminów określonych Cennikiem usług reklamowych.

5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, Wydawca jest upoważniony do wstrzymania emisji reklamy.

6. Zmiana treści lub korekta reklamy muszą być zgłoszone do Wydawcy z zastrzeżeniem terminów określonych w Cenniku usług reklamowych.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, korekt ortograficznych, stylistycznych oraz gramatycznych, w treści zleconych projektów reklam.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji reklamy w przypadku:

a) sprzeczności reklamy z charakterem publikacji zamieszczanych w Portalu;

b) negatywnej oceny przez Wydawcę treści zawartych w ogłoszeniu reklamowym;

c) braku zapłaty wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w umowie ze Zleceniodawcą.

9. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

 

§ 6

PRAWA AUTORSKIE


1. Wszelkie dane zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie do celów  prywatnych.

2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części informacji zawartych na stronach Portalu. Powyższy zakaz nie dotyczy treści, które zostały w wyraźny sposób oznaczone przez Wydawcę jako dopuszczone do rozpowszechnia, kopiowania oraz powielania.

3. Użytkownicy zobowiązują się respektować prawa autorskie wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami).

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności § 3 ust. 4 Regulaminu, Wydawca jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu.

3. Reklamacje, dotyczące działania Portalu można przesyłać na adres e-mail: redakcja@kulturownia.pl

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres e-mail;

b) zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Reklamacje, które nie zawierają informacji, o których mowa w § 6 ust. 4 nie zostaną rozpatrzone.

6. Wydawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania,

7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Wydawca poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Wydawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Portalu. Korzystanie z Portalu nie wymaga przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych Portalu nie wymaga od Użytkownika pozostawienia informacji poufnych.

2. Wyjątek stanowią dodatkowe usługi oferowane przez Portal np. ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Portalu. Dane uzyskane na tej drodze mają dla Wydawcy charakter informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb Wydawcy.

3. Podczas wizyty Użytkownika w Portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

4. Po uprzedniej dobrowolnej subskrypcji Newslettera dane Użytkownika mogą zostać wykorzystane w celu wysłania Newslettera.

5. Administratorem danych osobowych jest Wydawca - Kulturownia Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 29/203, 96-100 Skierniewice, NIP: 5272718174, REGON: 147359856, KRS: 0000525722, numer telefonu: 607591306, adres email: reklama@kulturownia.pl.

6. Przekazanie Wydawcy danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku, kiedy Użytkownik chce zawrzeć z Wydawcą umowę, otrzymać od niego informacje handlowe, lub skorzystać z innych realizowanych przez Wydawcę usług.

7. Dane osobowe Wydawcy przetwarza w następujących celach:

- zawarcia i wykonania umowy;

- kontaktu w sprawie realizacji umowy, przeprowadzenia konkursów;

- obsługi zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych;

- dokonywania rozliczeń;

- analiz i badań sposobu korzystania przez z usług świadczonych przez Wydawcę;

- prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych;

- w celach marketingowych.

8. Wydawca może zbierać dane osobowe niezbędne w celu realizacji umów i obsługi prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym obsługi konkursów. Są to m.in.: imiona i nazwiska Użytkowników, reklamodawcą, numery kontaktowe, adresy zamieszkania, adresy mailowe, dane zawarte w fakturach (nazwa firmy, adres, NIP, REGON, KRS).

9. Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe, mogą być przekazywane:

- podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracuje Wydawca i które przetwarzają dane na jego żądanie;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, m.in. firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom współpracującym z Wydawcą przy obsłudze spraw podatkowych i prawnych;

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - wszystkie firmy, z obecnie współpracuje Wydawcą mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Dane osobowe przetwarzane są przez Wydawce do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.

11. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania przez Wydawcę.

14. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

15. W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

16. Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas subskrypcji Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

17. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w Portalu.

§ 9

POLITYKA COOKIES

 

1. Portal może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron Internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron Internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki Internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki Internetowej).

7. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Internetowych Portalu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

9. Komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem Portalu podczas zbierania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Portalu zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

10. Wydawca nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach Internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu.

§ 10

ZMIANY REGULAMINU


1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia w Portalu.

2. Wydawca zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania ich w Portalu.